Dofinansowanie Czyste Powietrze
Dofinansowanie Czyste Powietrze Warunki

Co wchodzi w zakres dofinansowania?

Przedsięwzięcie obejmuje usunięcie starego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania.

Dodatkowo dopuszczalny jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz ogólna termomodernizacja budynku, czyli wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

Jak uzyskać dofinansowanie na modernizację systemu ogrzewania?

W programie dofinansowania wymiany źródła ciepła na nowoczesne źródła, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, mogą skorzystać właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rodzaj wsparcia jest różny w zależności od poziomu dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść nawet 37 000 zł. Na głównej stronie czystepowietrze.gov.pl dostępny jest kalkulator dotacji, który szybko wyliczy kwotę dotacji. Środki z dofinansowaniach są wypłacane w maksymalnie trzech transzach.

Dofinansowanie może być udzielone w formie dotacji, pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

01234567890 mln
wymienionych źródeł ciepła na niskoemisyjne
0123456789001234567890 MWe
zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych
https://humido.pl/wp-content/uploads/2021/01/d7.png
https://humido.pl/wp-content/uploads/2021/01/d8.jpg

Beneficjentem mogą być właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali znajdujących się w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą z dwoma warunkami:

  • Suma dochodów rocznych beneficjenta nie może przekroczyć 100 000 zł.
  • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1400 zł lub 1960 zł odpowiednio w gospodarstwie wieloosobowym lub w jednoosobowym.

O wsparcie finansowe w programie Czyste Powietrze można zgłaszać się do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jednak nie rozpoczęte wcześniej niż 15.05.2020 r.

Wniosek można wypełnić i przesłać elektronicznie przez stronę www.czystepowietrze.gov.pl. Istnieje też możliwość wypełnienia formularzu pisemnie i złożyć do odpowiedniego punktu wojewódzkiego funduszu środowiska i gospodarki wodnej lub do punktu w gminie, który posiada zawartą umówię o realizacji programu „Czyste Powietrze”. W Białymstoku punkt WFOŚiGW znajduje się na ulicy Świętego Rocha 5 (zielona kamienica). Przed wizytą sprawdź godziny oraz dni pracy punktu.

Projekt modernizacji instalacji należy ukończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przeczytaj uważnie informacje zawarte w dokumentacji programu oraz zapoznaj się z regulaminem naboru. W celu określenia poziomu dofinansowania określ stan obecny i potrzeby budynku. Zachęcamy do wykonania audytu energetycznego.

Zgodnie z oficjalnym dokumentem zapisu Programu ,,Czyste Powietrze" (str. 7 - Rozdział 9.3.1. punkt 14):

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:

  • nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
  • wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
Konieczne kryteria do zaakceptowania wniosku:

• Cel i rodzaj przedsięwzięcia zgłoszonego jest zgodny z Programem.
• Złożenie dokumentów w terminie – zawieranie umów z Beneficjentem jest możliwe do 31.12.2027 roku.
• Złożenie dokumentów w odpowiedniej formie oraz staranne i kompletne wypełnienie wszystkich pól formularza z dołączeniem wymaganych załączników.
• Wnioskodawca spełnia kryteria Beneficjentów.
• Okres realizacji jest zgodny z Programem.

https://humido.pl/wp-content/uploads/2021/01/d11.jpg

Aktualności